Política de Privacidad

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable del tratament: La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L.

Finalitats del tractament:

 • Pàgina web informativa.
 • Gestió de consultes a través de formularis.

Legitimació del tractament:

 • Consentiment exprés de l’interessat.
 • Execució d’un contracte o aplicació de mesures precontractuals.
 • Interès legítim per al tractament de dades.
 • Compliment d’obligacions legals.

Conservació de les dades

 • Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a complir amb les finalitats recollides; sempre que l’interessat no revoqui el seu consentiment, així com per al compliment de les obligacions legals.

Destinataris

 • Les dades personals recopilades a través del lloc web no es transferiran a tercers. Sense perjudici d’aquells tercers que prestin serveis a La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L. amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, la relació contractual i/o precontractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests.

Drets dels interessats

 • Accés, rectificació, oposició, supressió (‘dret a l’oblit’), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.

Lloc web:

Informació addicional

 • Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en les clàusules annexes que es troben a continuació.

Informació addicional sobre protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en els arts. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD”), i els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, “LOPDGDD”), pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem dels següents extrems.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat a través de la pàgina web i en qualsevol altra comunicació mantinguda amb vostè seran objecte del Registre d’Activitats de Tractament titularitat de La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L., amb domicili social situat al carrer Premià, 08014 Barcelona, Espanya i correu electrònic hola@mesespais.org

Per què i per a què tractem les teves dades?

Depenent de les finalitats necessitarem tractar unes dades o uns altres, que en general seran, segons el cas, les següents:

 • La pàgina web és totalment informativa sobre els serveis que ofereix La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L. Les dades poden ser tractades per a respondre a les sol·licituds d’informació sobre aquests serveis.
 • La recollida i el tractament automatitzat de dades que es realitza a través del formulari de la pàgina web per a sol·licitar informació es recol·lecta a fi d’estudiar la possibilitat de contactar amb nosaltres.

Les dades personals que s’obtinguin a través de qualsevol dels canals de la pàgina web formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT) titularitat de La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L. Aquest s’actualitzarà periòdicament d’acord amb el que s’estableix en el RGPD; La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L. ha adoptat totes les mesures de seguretat pertinents en aquest sentit.

S’informa l’usuari de la possibilitat de retirar el seu consentiment en el cas que s’hagi atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament precedent basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quant temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sense perjudici que la conservació resulti necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions; sempre que ho permetés la legislació aplicable.

La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L., es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi finalitzat el termini de conservació, així com bloquejar-los degudament en les nostres bases de dades.

A quins destinataris es comuniquen les teves dades?

De manera general, La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L., no cedirà dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions en què els mateixos es puguin cedir a col·laboradors que prestin serveis a La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L., amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, la relació contractual i/o precontractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests. En aquests casos, ens assegurem que els destinataris respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per a protegir les dades personals. La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L., procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa. Els tercers amb els quals La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L. contracta tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de protecció de dades vigent.

En aquells casos en els quals la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà l’estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals.

Quins drets t’assisteixen i com pots exercir-los?

Vostès poden dirigir les seves comunicacions i exercir els seus drets mitjançant una comunicació escrita al següent correu electrònic: hola@mesespais.org

En virtut del que estableix la normativa en protecció de dades pots sol·licitar:

 • Dret d’accés: pots demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre tu.
 • Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals.
 • Dret de supressió i a l’oblit: pots sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals.
 • Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.
 • Dret d’oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-te al fet que es continuïn tractant.
 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licites que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals. Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació a l’autoritat competent en protecció de dades.

Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades a través de qualsevol dels formularis incorporats en la web, exonerant a La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis que empleni.

La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera a La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L. de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L., sempre que aquesta procedeixi de fonts alienes a ella.

Quines mesures de seguretat apliquem per a protegir les teves dades personals?

La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Per això, La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L. no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L.; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procesament de dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de La Xarxa d’equipaments socials mes, S.L.

Política de seguretat interna

Les bretxes de seguretat poden ser causades per treballadors, tercers o errors informàtics. Per això, estem obligats legalment a notificar als interessats si les seves dades personals s’han vist greument afectats en un termini màxim de 72 hores. A més, es notificarà als usuaris tan aviat com es resolgui la bretxa de seguretat.

Modificació de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.

 

Proyecto impulsado por: